COMPLIANCE

Compliance

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem prawnym, Kancelaria Prawnicza FORUM realizuje Politykę Compliance. Jej rolą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji i zasad postępowania do pozostających w związku z przedmiotem jej działalności: przepisów prawa, norm etycznych i zasad dobrych praktyk rynkowych. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Kancelarii Prawniczej FORUM szczególny akcent położono na:
  • dostosowywanie obowiązujących regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
  • ochronę danych osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • przestrzeganie przepisów etyki zawodowej,
  • unikanie konfliktów interesów;
czego wyrazem jest wdrożenie i obowiązek przestrzegania przez Kancelarię i wszystkich jej pracowników, współpracowników oraz kontrahentów następujących regulacji: